WERKWIJZE


U kunt zich voor behandeling aanmelden via het aanmeldformulier op deze site. Na ontvangst zal ik binnen 2 werkdagen telefonisch contact opnemen om een eerste gesprek te plannen. Mijn streven is om binnen 2 weken het eerste gesprek te laten plaatsvinden.


Het eerste (indien nodig ook het tweede) gesprek zal ik gebruiken om informatie te verzamelen voor beeldvorming van uw klachten, de ontstaansgeschiedenis en uw hulpvraag. Aan de hand van de verzamelde informatie en eventueel aanvullende vragenlijsten zal ik een behandelplan opstellen. Dit plan zal ik vervolgens met u bespreken waarna met beider instemming een behandeltraject zal worden gestart.


De gesprekken zullen in het begin wekelijks plaats vinden en na verloop van tijd in frequentie afnemen. Een gesprek duurt 45 minuten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Waar mogelijk streef ik naar een kortdurende behandeling. Indien nodig zal een langdurig traject worden ingezet.


Wanneer blijkt dat ik u niet (meer) de juiste hulp kan bieden zal ik daar waar mogelijk een advies voor een meer passende behandeling geven.


Aan het eind van de behandeling zullen er ťťn of twee gesprekken plaatsvinden om stil te staan bij de afronding en zal er aandacht zijn voor terugvalpreventie.


Uw gegevens blijven in een afgesloten ruimte veilig bewaard en zullen na 15 jaar worden vernietigd. Als gezondheidszorgpsycholoog heb ik beroepsgeheim. Het verstrekken van informatie over uw behandeling aan derden kan alleen met uw schriftelijke toestemming.In mijn werk volg ik de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen NIP (www.psynip.nl) en de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (wet BIG).


De praktijk heeft deelgenomen aan de visitatie van het NIP. Deze visitatie is met succes afgesloten met het 'Certificaat Kwaliteitsvisitatie'.


De pratijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit is in te zien op de praktijk. Zodra het mogelijk is, zal deze op de website gepubliceerd worden.


Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of iets anders had verwacht. Indien dit bij u het geval is hoor ik dat graag en zal ik proberen samen te zoeken naar een oplossing. In mijn praktijk houd ik me aan de Beroepsethiek code voor psychologen. Daarin staan allerlei regels waar ik me aan dien te houden en waar u mij op mag aanspreken. Het heeft mijn voorkeur dat u eerst mij als behandelaar aanspreekt. U mag verwachten dat ik uw klacht serieus neem en samen naar een oplossing zoek.


De praktijk is in het kader van WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het NIP.
PRIVACYSTATEMENT PSYCHOLOGENPRAKTIJK COURAGE


Psychologenpraktijk Courage, gevestigd te Nijmegen, Wilhleminasingel4, 6524 AK en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54202957, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Courage met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Courage persoonsgegevens verwerkt:

a. patiŽnten;

b. sollicitanten;

c. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Courage contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Courage persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.


2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Courage verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;


3. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Courage verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;


4. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Courage verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst


5. Verwerkers

Psychologenpraktijk Courage kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Courage persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Courage sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Courage deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Courage deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciŽle doeleinden.


7. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Courage geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Courage ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


8. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Courage bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Courage hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzp'ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


9. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Courage kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Courage gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Courage te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Courage door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkcourage.nl.


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Courage persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Courage door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkcourage.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).